TARIM ARAZİSİ VE 2/B ALANLARININ SATIŞININ TAPU İŞLEMLERİ

1386

Hazineye ait tarım arazileri ile 2/B kapsamında yapılacak satış ve ipotek işlemleri için resmi şekil şartı olmadığından,tapu müdürlükleri tarafından resmi senet düzenlenmeksizin ilgili idareler tarafından hak sahipliği belgesi veya hak sahipliğine ilişkin listelerin tapu müdürlüklerine iletilmesi ile işlemin 6292 sayılı Kanun gereği satış/kanuni ipotek yapıldığı şeklinde yevmiye ye alınarak tescil yapılacaktır.

Defterlıklar,mal müdürlükleri/milli emlak müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası,imzası,fotoğrafı,nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler,bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderirilerek tescil istenebilecektir.Hak sahiplerinin kimlik belgesi örnekleri ile iletişim bilgileri maliye idaresince tapu müdürlüğüne gönderilmesi  gerekmektedir.

Satışa konu taşınmazın bir kısmının imar planında kamu hizmeti alanında kaldığının ve imar uygulaması sonucu bedelsiz Hazineyi intikalinin sağlanacağına ilişkin muvafakat alındığının Hazinece bildirilerek tapu siciline konuya ilişkin belirtme yapılmasının istenilmesi durumunda,sicilin beyanlar sütununa ‘’…..m2 kısmı imar planında kamu hizmet alanında kalmaktadır,imar uygulaması sonucu bedelsiz Hazineye intikal edecektir…./…./….Tarih…..Yevmiye’’ şeklinde belirtme yapılmaktadır.

Hazinece yapılan satışta bedel banka kredisi ile ödenmişse saymanlıklar tarafından paranın bankaca yatırıldığının bildirilmesi üzerine ilgili maliye idaresiğnce düzenlenecek’’Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi’’ üzerinde ipoteğe ilişkin bilgilerin de ;(bedel,derece,sure,varsa faiz ve şartlar v.b) yazılması halinde,maliye yetkileri,alıcı veya banka yetkililerinin katılımına gerek olmaksızın,resmi senet düzenlenmeden,alıcı adına taşınmazın tescili ile birlikte lehtar banka lehine ipotek tescil edilecektir.

Kurban bayramınızı kutlarım