İHTİYATİ TEDBİR

122

İhtiyati tedbir mahkemelerde görülmekte olan dava sebebiyle,taşınmazın bir başkasına devrini veya üzerine herhangi bir hak tesisini önlemek amacıyla ilgili mahkemenin bu husustaki kararının tapu siciline şerh verilmesidir.

İhtiyati Tedbirli taşınmazların durumu

İhtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların malikince bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün değildir.Söz konusu bu şerhler taşınmazın her hangi bir tasarrufa konu olmasını engellemektedir.

Tedbir ve ihtiyati tedbir kararı tapu siciline şerh verildikten sonra ihtiyati tedbir kararı kaldırılmadıkça bu taşınmaz üzerinde üçüncü şahıs lehine hak doğurucu hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Taşınmazın tedbirli olmasının bu hususta aksine bir hüküm taşımıyor ise ,alacak takibine engel olmayacağı kanısındayım.Zira icra takibi üçüncü kişiler lehine hak doğurucu malikin tasarrufuna dayalı işlemler olmayıp,alacağın takibi amacıyla yetkili idarece yapılan idari ve adli bir işlemdir.

Bu nedenle tedbirli taşınmazların üzerine haciz şerhinin verilebileceği görüşündeyiz.Bu halde hacizden sonra ilgili mahkemeye bilgi verilecektir.

Devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler (cins tahsisis v.s)tapu müdürlüğünden talep edildiğini de tapu müdürlüğü ilgili mahkemenin izniyle söz konusu işlemleri yapılabilecektir.

Not:Yazı Metin Yeşil’den alıntıdır.